Kreipkitės telefonu 24/7: +370 6303 1178

bendrosios sąlygos

SĄVOKOS

Bendrosios sąlygos – sąlygos, skelbiamos Paslaugų teikėjo interneto svetainėje adresu http://vklegal.lt/bendrosios-salygos/

Sutartis – Šalių susitarimas, kurį sudaro šios Bendrosios sąlygos ir Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytos specialiosios sąlygos, kurios Klientui atsiunčiamos iš el. pašto adreso info@vklegal.lt.

Klientas – Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytas juridinis asmuo ir/ar fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo paslaugomis ir yra Sutarties šalimi.

Paslaugų teikėjas – Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytas asmuo, kuris teikia Paslaugas Klientui ir yra Sutarties šalimi.

Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas.

Paslaugos - Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytos Paslaugos, kurias jis įsipareigoja suteikti Klientui.

Paslaugų kaina - Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodyta teikiamų Paslaugų kaina, kurią Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugų teikimą.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui suteikti Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir lauku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas.

2. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Klientas turi teisę gauti maksimaliai operatyvią, ekonomiškai ir kuo palankesnėmis sąlygomis suteiktą kokybišką ir profesionalią Paslaugą.

2.2. Klientas turi teisę bet kada gauti informaciją apie jo pavedimo vykdymo eigą, numatomus atlikti teisinius veiksmus.

2.3. Klientas įsipareigoja pasitikėti ir bendradarbiauti su Paslaugų teikėju bei tuo tikslu suteikti Paslaugų teikėjui visus reikalingus dokumentus ir būtiną informaciją, reikalingą tinkamai atlikti įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties 1  straipsnyje, taip pat teikti paaiškinimus. Bet kuriuo atveju, Paslaugų teikėjas laikys, kad iš Kliento gauta informacija ir dokumentai yra išsamūs ir teisingi.

2.4. Klientas įsipareigoja atsiskaityti už teikiamas teisines Paslaugas, kaip nurodyta šios Sutarties 4 straipsnyje.

2.5. Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją raštu apie savo adreso, telefono ar kitų rekvizitų bei paskirtų atstovų, kontaktinių asmenų pasikeitimus.

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Siekiant tinkamai įvykdyti Sutarties 1 straipsnyje nurodytas teisines Paslaugas, Klientas Paslaugų teikėjui suteikia šias teises:

3.1.1. Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui perįgalioti bet kurį kitą asmenį suteikti Klientui Paslaugas bei atlikti kitus su Paslaugų teikimu susijusius veiksmus.

3.1.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kas iš Paslaugų teikėjo darbuotojų ir/ar laisvai samdomų asmenų (advokatų, advokatų padėjėjų ir/ar teisininkų) vykdys Kliento pavedimą pagal šią Sutartį.

3.1.3. Tinkamai pranešęs Paslaugų teikėjas gali atsisakyti toliau vykdyti Kliento pavedimus esant Kliento sutikimui arba rimtai priežasčiai: jei Klientas pažeidžia šią Sutartį, jei Klientas atsisako bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ar laikytis jo nurodymų dėl esminių pavedimo aplinkybių ar bet kokių kitų aplinkybių, dėl ko tolimesnis Paslaugų teikėjo teisinių Paslaugų teikimas taptų neteisėtas, neetiškas ar netikslingas.

3.1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teisinėmis priemonėmis siekti, kad Kliento teisiniai klausimai būtų išspręsti kuo greičiau, ekonomiškiau ir kuo palankesnėmis sąlygomis Klientui.

3.1.5. Paslaugų teikėjas tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir ją nutraukus, užtikrina visišką Kliento interesų ir informacijos apie jį, kuri Paslaugų teikėjui taps žinoma vykdant šią Sutartį, konfidencialumą.

4. PASLAUGŲ KAINA, JOS APSKAIČIAVIMO FORMA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Paslaugų suteikimo faktas patvirtinamas Paslaugų priėmimo - perdavimo aktu.

4.2. Šalys susitaria, jog Paslaugų priėmimo - perdavimo aktu yra laikomas elektroninis laiškas, kurį Paslaugų teikėjas adresuoja Klientui  (nusiunčia į Kliento elektroninį pašto adresą, kuris nurodytas Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje ir/arba kuriuo Klientas kreipėsi į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų teikimo) bei kuriame pridedami priedai, sudarantys suteiktų Paslaugų rezultatus, kurie perduodami Klientui (pavyzdžiui, Microsoft Word dokumentai ar kito formato informacijos rinkmenos/failai).

4.3. Jei Klientas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Paslaugų teikėjo Sutarties 4.2  p. nurodyto elektroninio laiško kartu su Paslaugų rezultatu išsiuntimo dienos raštu (ar elektroniniu laišku) nepareiškia jokių motyvuotų pretenzijų Paslaugų teikėjui dėl suteiktų Paslaugų, laikoma, jog Klientas priėmė Paslaugų teikėjo sukurtus Paslaugų rezultatus bei pripažįsta, jog Paslaugos suteiktos tinkamai bei kokybiškai.

4.4. Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui teisinių Paslaugų kainą Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytu terminu.

4.5. Klientas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjo papildomas išlaidas, patirtas teikiant Paslaugas Klientui pagal Sutartį. Šios išlaidos gali būti dokumentų tvarkymo ir įforminimo, kopijavimo, kelionės, vertimo paslaugų, informacijos surinkimo, teismo išlaidos, mokesčiai, nustatyti įstatymo arba paskirti teismo ar kitų įstaigų, ryšio, pašto, tyrimo, žyminis mokestis bei kitos išlaidos. Papildomos išlaidos apmokamos Paslaugų teikėjo išrašytos papildomos sąskaitos nustatyta tvarka ir terminais. Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti Kliento apmokėti už Sutarties šiame punkte nurodytas papildomas išlaidas iš anksto.

4.6. Jeigu Klientas per nustatytą terminą neapmoka pateiktų sąskaitų už suteiktas teisines Paslaugas ir/arba už patirtas papildomas išlaidas, Paslaugų teikėjas skaičiuoja 0,05 % dydžio delspinigius, nuo neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną.

4.7. Jeigu Klientas per nustatytą terminą neapmoka pateiktų sąskaitų už suteiktas teisines Paslaugas ir/arba už patirtas papildomas išlaidas, Paslaugų teikėjas turi teisę neteikti teisinių Paslaugų ir/arba nutraukti Sutartį. 

4.8. Tuo atveju, kai Paslaugų rezultatas perduodamas Klientui ne elektroninėmis ryšio priemonėmis, pastabos ar pretenzijos dėl Paslaugų teikėjo atliktų darbų apimties, kokybės ar sąskaitos sumos pateikiamos Paslaugų teikėjui el. paštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Tokia sąskaita laikoma Paslaugų priėmimo - perdavimo aktu.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Visais atvejais Paslaugų teikėjas pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius Kliento nuostolius, kilusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės (tyčios ar didelio neatsargumo), o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti teisinių Paslaugų kainos. 

5.2. Paslaugų teikėjui pradėjus teisinių Paslaugų teikimą negavus šia Sutartimi nustatyto atlyginimo už teisines Paslaugas, arba Klientui nusprendus atsisakyti Paslaugų teikėjo teikiamos teisinės pagalbos ir šią Sutartį nutraukus, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui atlyginimą už atliktus, bet dar neapmokėtus darbus pagal Paslaugų teikėjo pateiktą darbų ataskaitą ir sąskaitą, taip pat kitus Sutartyje nurodytus mokėjimus.

5.3. Klientui pradelsus atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas teisines Paslaugas Sutarties 4.4. punkte nurodytu terminu ar Klientui pradelsus pateikti Paslaugų teikėjui reikalingus dokumentus ir/ar kitą informaciją, susijusią su šioje Sutartyje apibrėžtų teisinių Paslaugų teikimu, Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti teisinių Paslaugų teikimą ir/arba nutraukti teisinių Paslaugų teikimo Sutartį apie tai įspėjus Klientą prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną elektroniniu paštu.

5.4. Paslaugų teikėjas visais kitais šios Sutarties 5.3. punkte nenumatytais atvejais turi teisę sustabdyti teisinių Paslaugų teikimą ir/arba nutraukti teisinių Paslaugų teikimo Sutartį apie tai įspėjus Klientą prieš 3 (tris) kalendorines dienas elektroniniu paštu.

5.5. Šalis, nevykdanti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majore) aplinkybių poveikio, atleidžiama nuo netesybų, nuostolių atlyginimo, baudų ar kitų Sutartyje nustatytų sankcijų tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis vadinamos nepaprastos aplinkybės (kaip tai yra apibrėžta LR civiliniame kodekse), kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, ir dėl kurių Šalys negali visiškai ar iš dalies vykdyti savo įsipareigojimų. Piniginių lėšų neturėjimas nelaikomas nenugalimos jėgos aplinkybe.

5.6. Įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas atidedamas, kol galioja nenugalimos jėgos aplinkybės, trukdančios vykdyti įsipareigojimus, arba kol realiai tampa įmanoma vykdyti įsipareigojimus, atsižvelgiant į įsipareigojimų nevykdančios Šalies gebėjimą atnaujinti veiklą.

5.7. Šalys susitaria, jog Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė gali kilti tik esant jo kaltei (tyčiai ar dideliam neatsargumui).

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Visi nesutarimai ir ginčai kylantys dėl šios Sutarties sprendžiami geranoriškai derybų keliu. Ginčo nepavykus išspręsti taikiai jis sprendžiamas kompetentinguose Vilniaus miesto teismuose Lietuvoje.

6.2. Sutarčiai  ir visiems su ja susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma ir ji yra aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos teise.

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas pilnai ar iš dalies apmoka Paslaugų kainą, numatytą Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje (atlieka visos sumos ar dalies sumos pavedimą į Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą ar/ir atsiskaito su Paslaugų teikėju grynaisiais pinigais). Laikoma, jog tokiu būdu Klientas išreiškia savo sutikimą su Sutarties sąlygomis bei išreiškia savo valią būti saistomu šios Sutarties. Sutartis galioja iki visų pagal šią Sutartį kylančių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Sutarties 7.1. punkte numatyta tvarka sudaryta Sutartis yra Šalių pripažįstama ir laikoma galiojančia bei turi tokią pat teisinę galią, kaip ir fiziškai abiejų Šalių pasirašytas originalus dokumentas.  

7.3. Sutartį sudarantys asmenys patvirtina, kad turi visas teises ir reikalingus įgaliojimus šiai Sutarčiai sudaryti.

7.4. Šalys gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį įspėjusi viena kitą prieš 3 (tris) kalendorines dienas.

7.5. Klientas, nutraukdamas Sutartį, įsipareigoja atsiskaityti už neapmokėtas iki Sutarties nutraukimo suteiktas teisines Paslaugas ir (ar) sumokėti kitas mokėtinas sumas.

7.6. Šalims nutraukus Sutartį Kliento pareiga, atsiskaityti už neapmokėtas iki Sutarties nutraukimo suteiktas teisines Paslaugas ir (ar) sumokėti kitas mokėtinas sumas, išlieka ir po Sutarties nutraukimo iki pilno šio įsipareigojimo įvykdymo.

7.7. Visos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta ar išplaukia iš jų pobūdžio (pavyzdžiui, Sutarties 5.1., 5.7., 6.1, 6.2. ir kiti punktai), galioja ir įvykdžius visus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus, pasibaigus šios Sutarties terminui ar ją nutraukus.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Sudarydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad šioje Sutartyje įtvirtintos nuostatos visiškai atitinka jo interesus ir valią.

8.2. Visa informacija, susijusi su Sutarties objektu ir kita Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje išdėstyta informacija, Šalių yra traktuojama kaip konfidenciali.

8.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Bendrąsias sąlygas.

8.4. Paslaugų teikėjas informuos Klientą apie visus šių Bendrųjų sąlygų pakeitimus, jei tokių bus, išskyrus tuo atveju, jei Paslaugos bus suteiktos anksčiau nei, kad bus keičiamos šios sąlygos. Taikomos Bendrosios sąlygos bus skelbiamos Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

8.5. Visi pranešimai, ataskaitos ir kiti dokumentai siunčiami (registruotu laišku, faksu, el. paštu ar kitomis duomenų perdavimo priemonėmis) arba pristatomi Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytais kontaktiniais adresais.

8.6. Visi Šalių dokumentai susiję su šia Sutartimi laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai arba išsiųsti Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytais adresais registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis duomenų perdavimo priemonėmis. Šalys taip pat susitaria, kad visi Šalių dokumentai siunčiami elektroniniu paštu arba faksu laikomi gautais jų išsiuntimo dieną.

8.7. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie savo rekvizitų ar kontaktinių duomenų, nurodytų Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje, pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

8.8. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sąlygų ir Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytų specialiųjų sąlygų, taikomos Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje nurodytos sąlygos.

8.9. Visi Paslaugų teikėjo išrašytųjų sąskaitų pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu (ar el. paštu), keičiant išrašytas sąskaitas ir (arba) jų priedus. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo juose nurodytos dienos, tačiau ne anksčiau jie sudaromi.

9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Paslaugų teikėjas tvarko Kliento ar Kliento atstovo duomenis Paslaugų teikėjo privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir savo teises rasite mūsų internetinėje svetainėje adresu: http://www.vklegal.lt/privatumo-politika/

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019.06.04